O projektu

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje

Trajanje projekta: 2018.-2021.

Područje istraživanja je dolina rijeke Zrmanje u granicama područja Natura 2000 Zrmanja, kod HR2000641 (POVS) od vrela Zrmanje do mosta u Obrovcu.

Geomorfološka studija će obuhvatiti sljedeće teme:

 • osnovnu analizu geoloških čimbenika oblikovanja reljefa,
 • strukturnogeomorfološka obilježja,
 • morfometrijska obilježja (hipsometrijske značajke, padine i raščlanjenost reljefa),
 • morfogenetska obilježja,
 • egzogeomorfološka i speleološka obilježja terena prema dostupnim podacima,
 • hidromorfološke značajke doline primjenom geoindikatora i bioindikatora,
 • hidrogeografske značajke i
 • značajke antropogenog reljefa.

Posebni dio studije posvećen je sedrenim tvorevinama u koritu i uz obale:

 • geografskoj rasprostranjenosti i morfološkim značajkama sedre,
 • prirodnim i antropogenim pritiscima i prijetnjama za procese taloženja i i očuvanje sedrenih naslaga s prijedlogom mjera za održivo korištenje i zaštitu,

Geoekološka studija obuhvaća sljedeće teme:

 • geoekološko vrednovanje doline Zrmanje s obzirom na turističke vrijednosti, potencijale krajobraza i usluge ekosustava,
 • inventarizaciju i interpretaciju reprezentativnih elemenata geobaštine s prijedlogom mjera zaštite i interpretacije u turističke i edukacijske svrhe.